Changes

Jump to navigation Jump to search

Guidë Shkrimi

321 bytes added, 3 years ago
Përkthim i faqes
<translate>
<!--T:2-->
At Open Labs we strive to create a decentralized environment where every member is empowered and encouraged to help shape experiences for the whole communityne përpiqemi të krijojmë një mjedis të decentralizuar, that means that often every member has the same access privileges to our communication channelsku çdo anëtar ka mundësinë dhe ftohet të ndihmojë në formimin e përvojave për të gjithë komunitetin. While this creates a sustainable process of collaborating within a communityKjo do të thotë që shpeshherë çdo anëtar ka të njëjtat privilegje në kanalet tona të komunikimit, it can also lead to inconsistency in ways we communicateçka na mundëson një proces të vazhdueshëm bashkëpunimi në komunitet, frame documentation or generally percept things within the communitypor edhe në mospërputhje në mënyrat si komunikojmë, dokumentojmë dhe në përgjithësi perceptojmë gjëra të ndryshme brenda komunitetit. For this reason, we have started creating a Style Guide for the writing components of the communication channels Për këtë arsye kemi filluar krijimin e një guide stilistike për pjesën e shkrimit në kanalet ku është prezent Open Labs is present on. This includes (but is not limited to) event namesKjo përfshin emrat e eventeve, titujt e Blog posteve, blog post titles and social përmbajtjen në media contentsociale dhe jo vetëm.
=TitlesTitujt= <!--T:3-->
<!--T:4-->
Titles should be straightforward and unbiased with no subjective Titujt duhet të jenë të drejtpërdrejtë dhe të paanshëm, pa tone subjektiviteti (until necessaryderisa të jetë e nevojshme). Filler words should be avoided and the less the betterFjalët e panevojshme duhet të shmangen, sa më pak, aq më mirë, so try to cut down on words and distill the title of your content to how little possiblepra përpiquni t'i mbani tekstet e shkurtra dhe titujt me sa më pak fjalë.
==CaseKapitalizimi== <!--T:5-->
<!--T:6-->
For any titles Për të gjithë titujt (including Menuspërfshirë Menutë, faqet Wiki pages, titujt e Blog post titles and Event Namesposteve) we use Title Casepërdorim Kapitalizim Titulli.In generalNë përgjithësi, the following capitalization rules apply across the four styles in title caserregullat e mëposhtme të kapitalizimit vlejnë për të katërta stilet e kapitalizimit:
<!--T:7-->
* Capitalize the first word in the titleKapitalizo fjalën e parë të titullit* Capitalize the last word in the titleKapitalizo fjalën e fundit të titullit* Capitalize the important words in the titleKapitalizo fjalët e rëndësishme në titull
<!--T:8-->
Important words in that last bullet generally refer toFjalët e rëndësishme të pikës së mësipërme janë në përgjithësi:
<!--T:9-->
* Adjectives Mbiemra (tinyi vogël, largee madhe, etcetj.)* Adverbs Ndajfolje (quietlyqetë, smoothlyngadalë, etc.)* Nouns Emra (tablet, kitchenkuzhinë, booklibër, etj.)* Pronouns Përemra (theyata/ato, sheta/to, hetë gjithë, etj.)* Subordinating conjunctions Lidhëza nënrenditëse (asprej, soqë/se, thatndonëse, etj.)* Verbs Folje (writeshkruaj, krijoj, typepërkthej, createetj.)
<!--T:10-->
While the above words are generally capitalized in titles regardless of styleNdërkohë që fjalët e mësipërme zakonisht kapitalizohen në tituj pavarësisht stilit, there are some words that are generally not capitalized when using title caseka disa fjalë që në përgjithësi nuk kapitalizohen. These include short words and conjunctionsKëtu përfshihen lidhëzat e nyjet, pjesëzat:
<!--T:11-->
* Articles Nyjet (ai, ane, thetẽ/së)* Coordinating Conjunctions Lidhëzat bashkërenditëse (anddhe, butpor, forpër)* Short Pjesëzat e shkurtra (less than më pak se 5 lettersshkronja) Prepositions (atte -- tek kur fjala pasardhëse fillon me zanore --, byprej, fromnga)
===ExampleShembull=== <!--T:12-->
<!--T:13-->
''WRONGGABIM:'' Takim anëtarësh Open Labs members meeting - Januaryjanar
<!--T:14-->
''CORRECTSAKTË:'' Takim Anëtarësh Open Labs Members Meeting - JanuaryJanar
==AndDhe== <!--T:15-->
<!--T:16-->
In Titles, we generally prefer to use the symbol Në tituj preferohet përdorimi i simbolit & instead of the equivalent word në vend të fjalës "anddhe".
===ExampleShembull=== <!--T:17-->
<!--T:18-->
''WRONGGABIM:'' LibreOffice Month 2017 - Collabora Online and dhe Nextcloud
<!--T:19-->
''CORRECTSAKTË:'' LibreOffice Month 2017 - Collabora Online & Nextcloud
==Relevant OrderRendi logjik== <!--T:20-->
<!--T:21-->
To allow for better visual scanningPër të lehtësuar leximin e shpejtë, it is preferred to start the title with the name of the topictitulli preferohet të fillohet me emrin e temës/project it is aboutprojektit për të cilin bëhet fjalë. The type of activity or other details related to the former, should come afterwardsLloji i aktivitetit ose detaje të tjera duhet të vendosen më pas.
===ExampleShembull=== <!--T:22-->
<!--T:23-->
''WRONGGABIM:'' Workshop about mbi Quad9
<!--T:24-->
''CORRECTSAKTË:'' Quad9 Workshop
<!--T:25-->
NoteShënim: Exceptions can be made and rules can be bent hereMund të bëhen përjashtime për disa raste. Consult with other members if unsure or just go with your gut feelingKonsultohuni me anëtarë të tjerë nëse nuk jeni të sigurt, ose ndiqni linjën.
==Edition NumbersNumrat e Edicioneve== <!--T:26-->
<!--T:27-->
OftenShpeshherë, especially for eventssidomos për evente, we numerize the edition of the event to indicate the event numbernumri i eventit vendoset në titull, për të paraqitur edicionin. In the past we have been using inconsistent ways for this, ranging from Në të kaluarën nuk ka pasur rregulla të qarta dhe përdoreshin varietete të "'''Nr1''' to , '''nr 1''' and dhe '''#'''". The correct way to indicate editions is Sidoqoftë, mënyra e saktë për të treguar edicionet është '''Nr.1''' however. As it is Title Case friendly and Duke qenë se është e ërshtatshme me kapitalizimin e titullit dhe meqë '''#''' doesn't work on nuk funksionon në MediaWiki, it is the most suitable choiceështë zgjidhja më e përshtatshme.
===ExampleShembull=== <!--T:28-->
<!--T:29-->
''WRONGGABIM:'' Red Hat Career Day #2
<!--T:30-->
''CORRECTSAKTË:'' Red Hat Career Day Nr.2
</translate>
44

edits

Navigation menu