Difference between revisions of "FOSScamp Syros 2017/en"

Jump to navigation Jump to search
Updating to match new version of source page
(Updating to match new version of source page)
(Updating to match new version of source page)
Line 1: Line 1:
<languages/>
<languages/>
The second edition of the summer adventure to spend with free open source geeks from communities all around the Balkans and Europe aside the beach. Four days of co-creation for the commons of the beautiful island of Syros. Meet new people, exchange ideas, get inspired, collaborate to organize this un-conference together with the ultimate goal of growing our communities and spreading the free open source communities in every corner of our region. This year we will take 360' photos of the island, publish them in Wikimedia commons and through a Mozilla WebVR workshop will learn how to create Web VR experiences with the images.  
Edicioni i dytë i aventurave verore do të kalohet me komunitetin e geeks-ave të open source nga I gjithe Ballkani dhe Europa buzë detit. Kater ditë do të jenë plot me krijime për ishullin e bukur të Syros. Tako njerëz të rinj, shkëmbe ide, inspirohu, bashkpuno për të organizuar këtë jo-konferencë së bashku me qëllimin e vetëm për të rritur komunitetet tona dhe për të shprendarë frymen e lirë të open source në cdo qoshe të rajonit tone. Këtë vit do të marrim foto 360’ të ishullit, ti publikojmë në Wikipedia commons dhe nëpërmjet një workshopi të Mozilla WebVR do të mësojme si të krijojmë eksperienca Web VR me imazhet.


== General info==
== Informacion i përgjithshëm==
* What: Empowering the Commons in Syros Island through WebVR activities
*Çfarë: Fuqizimi i commons në ishullin e Syros nëpërmjet aktiviteteve të WebVR
* Where: Ermoupoli, Syros Island (Greece);
*Ku: Ermoupoli, Syros Island (Greece);
* When: 31.08.2017 - 03.09.2017 (participants will be at Syros in August 30th and some of the participants will stay until 06.09.2017 to enjoy summer in Greece)
*Kur: 31.08.2017 03.09.2017 (pjesëmarrësit do të jenë në Syros në 30 Gusht dhe disa nga ta do të qëndrojne deri më 06.09.2017 për të shijuar verën në Greqi)
* Laptop needed: YES;
*A duhet laptopi: PO;
* Knowledge level needed: basic knowledge for Wikipedia editing, Mapillary app (smartphone needed), Wikimedia Commons;
*Niveli i dijes së kërkuar: njohuri bazike për editim në Wikipedia, Mapillary app (I nevojshem ne celularin tuaj), Wikimedia Commons;


== Një ditë tipike në FOSSCamp ==
E nisni diten me pjesëmarrësit e tjerë për një kafe buzë detit dhe organizoni ditën së bashku. Hani një mëngjes të shëndetshëm dhe filloni të punoni në grupe për gjysmën e dites. Prezantoni punët mbasdite, party plazhi në darkë. Përserisni këtë rutinë për të paktën tre dite.
''Kujdes: ky event kërkon pjesëmarrje aktive nga ana juaj!''


== A typical day at FOSSCamp ==
== Bileta & Kosto ==
You start your day with other participants for a coffee by the beach and organize the day together. Eat freshly prepared breakfast and start working in teams for half of the day. Present your work in the afternoon, party on the beach in the evening. Repeat the routine for at least three days.<br />
Ju nevojitet një biletë për këtë event. Biletat mund të blehen online nëpërmjet: www.fosscamp.cc Nëqoftëse keni ndonjë pytje rreth procesit të biletave ju lutem kontaktoni skuadrën e organizimit: hello @ ura.design.
''Careful: this event requires active participation from your side!''


== Tickets & costs ==
== Vendndodhja ==
You definitely need a ticket to join this event. Tickets are purchased online through: [http://www.fosscamp.cc www.fosscamp.cc]
Ermoupoli (Greqisht: Ερμούπολη) ndodhet në një amfiteater natyror, me ndertesa neo-klasike, shtëpi të mëdha dhe të bardha që zgjaten deri poshte në port. The City Hall, aty ku shtrihet Miaoulis Square  e mbushur me kafene dhe me vende pushimi poshte palmave. Qyteti i Hermesit ka një numër të madh kishash, duke përfshirë Metamorphosis, Koimisis, St. Nicolas. Muzeu Arkeologjik ka gjetje të shumta dhe Biblioteka Bashkiake ka një numër të madh editimesh. Çereku i qytetit i njohur si Vaporia është vendi ku jetonin kapitenat e anijeve. Përgjatë rrugeve të ngushta, ka nje nr të  madh shtëpishë të mëdha të stilit neo-klasik.
If you have any questions about the tickets process please contact the organizing team: hello (at) ura.design.


== Location ==
== Transporti nga & në Syros ==
Ermoupoli (Greek: Ερμούπολη) stands on a naturally amphitheatrical site, with neo-classical buildings, old mansions and white houses cascading down to the harbour. The City Hall, where Miaoulis Square lies ringed with cafes and with seating areas under palm trees. The "City of Hermes" has numerous churches, including Metamorphosis, Koimisis, St. Demetrius, Three Hierarchs, Anastasis, Evangelistria and St. Nicolas. The Archaeological Museum has many finds and the Municipal Library contains numerous editions. The quarter of the town known as Vaporia is where the sea captains lived. Along its narrow streets, stand numerous neo-classical mansions.
Me avion: kjo konsiderohet një alternativë e kushtueshme për të arritur në ishull. Mënyra më efektive për të arritur aty është duke marrë një nga linjat e tragetëve më poshtë:
* https://www.bluestarferries.com/en/
** Nisja nga Pireaus 30.08.2017 @ 19.00
** Arritja në Syros: 30.08.2017 @ 22.45
** Kosto: 31.50€


== Transportation from & to Syros ==
By plane: this is considered a very expensive way of reaching the island. The most cost effective way to reach the island is by taking one of the ferry boat lines above:<br />
* https://www.bluestarferries.com/en/
** Departure from Pireaus: 30.08.2017 @ 19.00
** Arrival in Syros: 30.08.2017 @ 22.45
** Cost: 31.50€


* https://hellenicseaways.gr/en/<br />
* https://hellenicseaways.gr/en/<br />
** Departure from Pireaus:  
** Nisja nga Pireaus:
Note: there are no tickets for 30.08.2017 with this company.
Shënim: ska bileta për 30.08.2017 me këtë kompani


=== Participants from Albania ===
=== Pjesëmarrësit nga Shqipëria ===
The majority of the participants from Tirana (and other cities) are planning to go to Athens by bus and take the ferry from Pireaus to Syros. We will buy the tickets as a group for the bus line that will start from Tirana 29.08.2017 in the evening and will reach Athens in the morning. In the evening of 30.09.2017 we are planning to take the ferry (company and time will be published here soon) to Syros.
Pjesa më e madhe e participantëve nga Tirana (dhe qytete të tjera) po planifikojne të shkojnë në Athinë me autobuz dhe të marrin tragetin nga Pireaus Syros. Ne do ta blejme biletën si grup për linjen e autouzëve që do të nisen nga Tirana 29.08.2017 ne darkë dhe do arrijnë në Athinë në mëngjes. Në mbrëmje të 30.08.2017 do planifikojme të marrim tragetin (orarin dhe kompanine do ta publikojme së shpejti) për në Syros.


== Accommodation ==
== Akomodimi ==
One apartment is already booked and with more confirmations for participation we will proceed soon with the booking process of the second one. The area where we will be staying is near the port of Ermoupolis.  
Një apartament është I prenotuar që tani  dhe me më shume konfirmime për pjesëmarrje do fillojme të procedojmë me prenotimin e një të dyti. Vëndi ku në do qëndrojme është afër portit të Ermoupolis.


== Agenda ==
== Axhenda ==
* Day 0 (30.08.2017)
* Dita 0 (30.08.2017)
** general information including safety briefing and planning for the next days;
** informacion I përgjithshëm duke përfshirë planin për ditët e ardhshme;
* Day 1 (31.08.2017):  
* Dita 1 (31.08.2017):  
** Syros Mapillary map-a-athon in the city - all the participants;  
** Mapathon Syros Mapillary në qytet- të gjithë pjesëmarrësit;
** Adding Wikipeda articles of Syros in OpenStreetMap workshop - hosted by Sidorela Uku;
** Shtim I arkujve në Wikipedia për Syros OpenStreetMap (Workshop) – hostuar nga Sidorela Uku ;
** Ground work in the city: adding Wikipeda articles of Syros in OpenStreetMap (part 3 of the day) - all the participants;
** Punë në terren të qytetit: shtimi i artikujve në Wikipedia të Syros OpenStreetMap (pjesa e trete e dites ) - të gjithë pjesëmarrësit;
* Day 2 (01.09.2017):  
* Day 2 (01.09.2017):  
** How to make great photos with your smartphone for Wikimedia Commmons #workshop - hosted by Andis Rado;
** Si të beni foto fantastike me smartphone-in tuaj për Wikimedia Commons #workshop – hostuar nga Andis Rado;
** 360' photo shooting workshop & adding photos in the Commons (part 2 of the day) - hosted by Anxhelo Lushka & Silva Arapi;
** Foto 360’ workshop & shtimi I fotove në Commons (pjesa e dyte e dites) – hostuar nga Anxhelo Lushka & Silva Arapi;
** Adding multimedia materials generated from ground work using the Wikimedia Commons Android app & CommmonsLab app - Silva Arapi & Aleksander Koko (part 3 of the day);
** Shtimi i materialeve të grumbulluar nga puna në terren ne applikacionin e Wikimedia CommonsLab – Silva Arapi & Aleksander Koko (pjesa e trete e dites)
** Ground work in the city: photo shooting with smartphones and 360'cameras - all the participants;
** Punë në terren : Foto shooting me smartphones dhe camera 360’- të gjithe pjesëmarresit
* Day 3 (02.09.2017): More 360' and VR photos from Ermoupolis & Mozilla Meetup.
* Më tepër foto 360’ dhe foto VR nga Ermoupolis & Mozilla Meetup
** Mozilla WebVR workshop - Boris Budini;
** Mozilla WebVR workshop - Boris Budini;
** Ground work in the city: photo shooting with smartphones and 360'cameras - all the participants; 
** Punë në terren : foto shooting me smartphones dhe kamera 360’
* Day 4 (03.09.2017): Geolocation & more
* Day 4 (03.09.2017): Gjelokacion dhe më shumë
** Wiki Loves Maps workshop & presentation - Nafie Shehu;
** Wiki Loves Maps prezantim dhe workshop Nafie Shehu;
** Geolocation of Syros buildings in Wikidata - Sidorela Uku;
** Gjeolokacion I Syros ndërtesat në Wikidata Sidorela Uku;
** Ground work in the city: photo shooting with smartphones and 360'cameras - all the participants;
** Punë në terren : Foto shooting me smartphones dhe camera 360’- të gjithe pjesëmarresit
** More 360' and VR photos from Ermoupolis & Fedora AL & GR meetup planing activities for the next 6 months.
** Më shumë foto VR dhe 360’ nga Ermoupolis & Fedora AL & GR meetup planifikim i aktiviteteve per 6 muajt e ardhshëm.
* Day 5 (04.09.2017): FOSS communities meetups
* Day 5 (04.09.2017): Takimi i komuniteteve FOSS
** LibreOffice meetup with all participants - hosted by Anxhelo Lushka;
** Libre Office Meetup me të gjithë pjesëmarresit – hostuar nga Anxhelo Lushka;
** OpenStreetMap meetup - hosted by Redon Skikuli
** OpenStreetMap meetup – hostuar nga Redon Skikuli;
** Wikimedia meetup - hosted by Andis Rado, Nafie Shehu, Sidorela Uku & Silva Arapi;
** Wikimedia meetup – hostuar nga Andis Rado, Nafie Shehu, Sidorela Uku & Silva Arapi;
** Mozilla meetup & how to get involved - hosted by Anisa Kuci;
** Mozilla meetup & how to get involved – hostuar nga Anisa Kuci;
** Introducing Rust language - hosted by Boris Budini.
** Introducing Rust Language – hostuar nga Boris Budini.
* Day 6 (05.09.2017): Teams presentation & closing of the event.
* Day 6 (05.09.2017): Skuadra e prezantimit & mbyllja e eventit.
** Wikipedia editing workshop - focusing on articles related to Syros - hosted by Nafie Shehu;
** Editim në Wikipedia workshop – duke u fokusuar në artikuj të lidhur me Syros – hostuar nga Nafie Shehu;
** Wiki Loves Audio workshop - hosted by Redon Skikuli & Elio Qoshi;
** Wiki Loves Audio workshop – hostuar nga Redon Skikuli & Elio Qoshi;
** Introducing Commonvoice - hosted by Boris Budini;
** Wiki Loves Audio workshop – hostuar nga Redon Skikuli & Elio Qoshi;
* Day 7 (06.09.2017): Finalizing the contributions & closing of the event.
** Introducing Commonvoice – hostuar nga Boris Budini;
** adding all the notes and preparing the reports from each team/community;
* Day 7 (06.09.2017): Finalizimi i kontribimeve & mbyllja e eventit.
** adding photos (simple and 360') in Wikimedia Commmons;
** Shtimi I shënimeve dhe pvrgatitja e raporteve për cdo skuader/komunitet;
** Closing of the event
** Shtimi I fotove (të thjeshta ose 360’) Wikimedia Commons;
 
** Mbyllja e eventit
== Side activities ==
== Aktivitete Extra ==
The organizing team has also planned some optional side activities:
Skuadra e organizimit ka planifikuar disa aktivitete opsionale:
* Visit to the [http://www.greeka.com/cyclades/syros/syros-museums/syros-industrial-museum.htm Industrial Museum];
* Vizitë në [http://www.greeka.com/cyclades/syros/syros-museums/syros-industrial-museum.htm Muzeun Industrial];
* Open air cinema.
* Open air cinema.


== Links ==
== Links ==
* Official website: [http://www.fosscamp.cc www.fosscamp.cc]
* Faqja zyrëtare: [http://www.fosscamp.cc www.fosscamp.cc]
* Announcement at Open Labs forum: https://forum.openlabs.cc/t/fosscamp-2017-syros-greece/459
* Lajmërimi në Open Labs forum: https://forum.openlabs.cc/t/fosscamp-2017-syros-greece/459
* MetaWiki (Wikimedia): https://meta.wikimedia.org/wiki/FOSScamp_Balkans_2017
* MetaWiki (Wikimedia): https://meta.wikimedia.org/wiki/FOSScamp_Balkans_2017
* Mozilla Reps portal: https://reps.mozilla.org/e/fosscamp-syros-2017/
* Mozilla Reps portal: https://reps.mozilla.org/e/fosscamp-syros-2017/
* Facebook: https://www.facebook.com/FOSSCamp-Balkans-272963553171734/
* Facebook: https://www.facebook.com/FOSSCamp-Balkans-272963553171734/
437

edits

Navigation menu