Changes

Jump to navigation Jump to search

Manifesto/en

879 bytes removed, 2 years ago
no edit summary
Open Labs is a community of people from all ages, genders, ethnics and races, who are advocates of FLOSS ( Free Libre Open Source Software), the Open Web and Free Speech, who dedicate their time to free knowledge for everyone.
Open Labs uses Our board is chosen in a community based approach to tackle problems locally ( but also regionally, democratic way and in some cases internationally)the technical decisions are taken by contributors who do the job. We have a global scope formed to educate about and advocate for cherish the benefits open source/free software support of many organizations; local, regional and to build bridges among different constituencies in the open source/free software communityinternational. While In Open Labs, we believe that there cannot be all the contributors should behave with each-other. By creating a decentralized and free society without free software (free as in freedom) space for constructive contribute, we promote the general open source ideology toocan compare and give new ideas for more effective and successful ways to find better solutions for progress, as it holds in many cases similar values by growing the free software philosophy wants to achieve. We discourage the use of tools which benefit shareholders or individuals and not society, such as DRM, vendor lock-in, excessive copyright lawsize, surveillance diversity and similarpower of our community.
Open Labs përdor një qasje të bazuar në komunitet për të prekur problemet vendore uses a community based approach to tackle problems locally (por gjithashtu dhe rajonalebut also regionally, dhe në disa raste dhe ndërkombëtareand in some cases internationally). Ne kemi një shtrirje globale të formuar për të edukuar dhe përkrahur avantazhet e softuerëve të lirë me burim të hapur dhe për të ndërtuar ura lidhëse midis komunitetesh të ndryshme në botën e softuerëve të lirë me burim të hapurWe have a global scope formed to educate about and advocate for the benefits open source/free software and to build bridges among different constituencies in the open source/free software community.
Pavarësisht se ne besojmë se nuk mund të ekzistojë një shoqëri e lirë dhe e decentralizuar pa softuerë të lirëWhile we believe that there cannot be a decentralized and free society without free software (free as in freedom) , ne gjithashtu promovojmë ideologjinë e përgjithshme të burimit të hapurwe promote the general open source ideology too, sepse mban në shumicën e rasteve vlera të ngjashme me ato çka filozofia e softuerit të lirë kërkon të arrijëas it holds in many cases similar values the free software philosophy wants to achieve. Ne i kundërvihemi përdorimit të mjeteve të cilat sjellin përfitime për aksionerët ose individë të veçantë e jo shoqërisëWe discourage the use of tools which benefit shareholders or individuals and not society, si such as DRM, kyçjes nga mundësuesivendor lock-in, ligjeve të tepruara të së drejtave të autorësisëexcessive copyright law, mbikëqyrjes dhe atyre të ngjashme me tosurveillance and similar.
Si rezultat i këtyre përpjekjeveAs a result of these efforts, ne kemi projektuar një we have distilled a set parimesh të cilat ne besojmë se janë kritike për komunitetin tonëof principles that we believe are critical for our community, dhe për këdo që i bashkërendon pikëpamjet dhe idealet e tyre me tonatand everyone who aligns their views and ideals with ours, për të mundësuar informacionto keep information, të dhëna dhe mjeta të aksesueshme nga të gjithëdata, and tools accessible for everyone.
Ne kemi vendosur parimet e mëposhtmeWe set out these principles below:
*Artikulimi i një vizioni për Articulate a vision for FLOSS në Shqipëriin Albania, të cilin which Open Labs dëshiron të ndjekë;wants to pursue
*Të flasë me njerëzit pavarësisht nëse ata kanë apo jo një sfond teknikSpeak to people whether or not they have a technical background;
*T’i bëjë anëtarët e Make Open Labs krenarë për atë çka ne po bëjmë së bashku dhe për të motivuar vazhdimësinë e saj;members proud of what we're doing altogether and motivate us to continue
*Të rrisë ndërgjegjësimin në Shqipëri Raise awareness in Albania (dhe jo vetëmand not only) për avantazhet e burimit të hapur dhe for the advantages of open source and FLOSS; dheand
*Të mundësojë një platformë për njerëz të tjerë që të avancojnë këtë vizion për Provide a framework for other people to advance this vision of FLOSS në Shqipëriin Albania.
Si një komunitet me një varietet pjesëtarësh të së gjitha sfondeveAs a community with a variety of members of all backgrounds, komunikimi është aseti ynë më i rëndësisëhmcommunication is our most important asset, dhe është jetik për misionin tonëwhich is vital for our mission.Marrja e vendimeve duhet të shpërndahet ndërmjet njerëzve përgjegjës për tëDecision making needs to be distributed among the people responsible for it, me qëllim që të shmangen mosmarrëveshjet në të ardhmenin order to avoid any disagreements in future. Kjo duhet të ndodhë pa e bërë të gjithë procesin burokratik dhe tepër zyrtarThis should happen though without making the whole process bureaucratic and corporate.
Siç është në natyrën e As it is in the nature of Open Labs, ne na pëlqen të punojmë në të hapurwe like to work in the open, që do të thotë se ne i ndërtojmë marrëdhëniet tona bazuar në besueshmëriwhich means that we build our relationships based on trust, drejtimin e decentralizuar dhe merita të tjeradistributed leadership and other merits, duke e mbajtur ndërkohë numrin e rregullave në whilst keeping the amount of rules to a minimum, në përpjekje për të mundësuar lirinëin order to ensure freedom, duke respektuar varietetin e gjerë të secilit në komunitetin tonëyet respect the vast diversity of everyone in our community. Për të punuar drejt misionit tonëTo work towards our mission, ne preferojmë të përfaqësojmë detyrime dhe të krijojmë kontribues proaktivë që mund të mbështeten tek vetjawe prefer delegating tasks and creating proactive contributors who can sustain themself, përkundrazi nga dhënia e urdhëraverather than giving orders.
All, Bots, Bureaucrats, Administrators, translator
610

edits

Navigation menu