Difference between revisions of "Zgjedhjet Parlamentare në Shqipëri 2017"

Jump to navigation Jump to search
m
(→‎Partia Socialiste e Shqipërisë: shtova pergjigjen e PS)
Line 122: Line 122:
** Në lidhje me burimet e hapura, informojmë se projektligji e parashikon këtë në dispozita të vecanta dhe e vendos si parim të rëndësishëm në zhvillimin e e-qeverisjes sikurse jepet më poshtë:
** Në lidhje me burimet e hapura, informojmë se projektligji e parashikon këtë në dispozita të vecanta dhe e vendos si parim të rëndësishëm në zhvillimin e e-qeverisjes sikurse jepet më poshtë:
** Me qëllim reduktimin e kostove si dhe promovimin e zhvillimit të ekonomisë së të dhënave, autoritetet publike në ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike udhëhiqen nga parimi i përdorimit të “burimeve të hapura” si dhe ofrimi i “të dhënave të hapura” sipas përcaktimeve të këtij ligji.
** Me qëllim reduktimin e kostove si dhe promovimin e zhvillimit të ekonomisë së të dhënave, autoritetet publike në ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike udhëhiqen nga parimi i përdorimit të “burimeve të hapura” si dhe ofrimi i “të dhënave të hapura” sipas përcaktimeve të këtij ligji.
Gjithashtu projektligji parashikon plotësimin me akte nënligjore zbatimin e këtij parimi. Në hartimin e të tyre, ne do mbështetemi në praktikat e mira europiane.  
** Gjithashtu projektligji parashikon plotësimin me akte nënligjore zbatimin e këtij parimi. Në hartimin e të tyre, ne do mbështetemi në praktikat e mira europiane.  


'''2. Evitimi i monopoleve në teknologji'''
'''2. Evitimi i monopoleve në teknologji'''
Line 133: Line 133:
** Ndajmë të njëjtim mendim me ju, për faktin që respektimi istandardeve të hapura mundëson konkurrencë më të drejtë.Projektligji për e-qeverisjen, parashikon miratimin e standardeve TIK me Vendim të Këshillit të Ministrave. Gjithashtu synohetrritja e performancës së projekteve TIK përmes miratimit tëstandardeve për projektet TIK me akte nënligjore, supervizimit dhe auditimit të tyre me ekspertë të certifikuar. Kërkesat për ndërveprimin dhe harmonizimin me Kuadrin Europian tëNderveprimit që referohen në fsfe.org/activities/os/def.html, janë të parashikuara në këtë kuadër.
** Ndajmë të njëjtim mendim me ju, për faktin që respektimi istandardeve të hapura mundëson konkurrencë më të drejtë.Projektligji për e-qeverisjen, parashikon miratimin e standardeve TIK me Vendim të Këshillit të Ministrave. Gjithashtu synohetrritja e performancës së projekteve TIK përmes miratimit tëstandardeve për projektet TIK me akte nënligjore, supervizimit dhe auditimit të tyre me ekspertë të certifikuar. Kërkesat për ndërveprimin dhe harmonizimin me Kuadrin Europian tëNderveprimit që referohen në fsfe.org/activities/os/def.html, janë të parashikuara në këtë kuadër.
** Në lidhje me standardet TIK për prokurimet publike, ju informojmë gjithashtu se është parashikuar zbatimi i Rregulloressë BE-së, Nr. 1025/2012, “Mbi Standardizimin Europian” qëparashikon dhe kërkesa specifike për standardizimin TIK nëprokurimet publike me qëllim realizimin e ndërveprueshmërisë(EIF).
** Në lidhje me standardet TIK për prokurimet publike, ju informojmë gjithashtu se është parashikuar zbatimi i Rregulloressë BE-së, Nr. 1025/2012, “Mbi Standardizimin Europian” qëparashikon dhe kërkesa specifike për standardizimin TIK nëprokurimet publike me qëllim realizimin e ndërveprueshmërisë(EIF).
Këto janë disa nga zhvillimet e pritshme në këtë fushë. Për mëtepër institucioni i MIAP është në konktakt dhe ndjekje tëvijueshme të zhvillimeve që ndodhin në vendet e Bashkimit Europian dhe në botë në fushën e TIK, po ashtu me diskutimet dhe zhvillimet që bëhen në nivelin e ekspertëve të TIK për zhvillime të reja me qëllim adoptimin e praktikave të mira nëvend.
** Këto janë disa nga zhvillimet e pritshme në këtë fushë. Për mëtepër institucioni i MIAP është në konktakt dhe ndjekje tëvijueshme të zhvillimeve që ndodhin në vendet e Bashkimit Europian dhe në botë në fushën e TIK, po ashtu me diskutimet dhe zhvillimet që bëhen në nivelin e ekspertëve të TIK për zhvillime të reja me qëllim adoptimin e praktikave të mira nëvend.


'''4. Free open source në arsim'''
'''4. Free open source në arsim'''
Line 139: Line 139:
* A ka për qëllim subjekti juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive private specifike?
* A ka për qëllim subjekti juaj të promovojë mësimin e aftësive të transferueshme në ICT, në vend të promovimit të një produkti ose certifikate dijesh të kompanive private specifike?
* A do evitojë subjekti juaj politik aktivitetet promocionale të kompanive softuerike që kanë si qëllim edukimin e brezit të ardhshëm me produkte kompanish dhe jo me koncepte dhe parime teknologjike?
* A do evitojë subjekti juaj politik aktivitetet promocionale të kompanive softuerike që kanë si qëllim edukimin e brezit të ardhshëm me produkte kompanish dhe jo me koncepte dhe parime teknologjike?
Ne lidhje me free open source ne arsim, zhvillimet ne fushen e-edukimi eshte pjese e rendesishme e zhvillimit dhe programeve tone.  
** Ne lidhje me free open source ne arsim, zhvillimet ne fushen e-edukimi eshte pjese e rendesishme e zhvillimit dhe programeve tone.  


'''5. Mospërdorimi i softuerit jo të lirë në website qeveritare'''
'''5. Mospërdorimi i softuerit jo të lirë në website qeveritare'''
* Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë dhe përdorin softuer jo të lirë (proprietary software) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull "Adobe Reader", "Microsoft Word", Content Management System me kodburim të mbyllur (jo free open source) ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni një plan specifik për këtë çështje?  
* Shumë institucione të sektorit publik reklamojnë dhe përdorin softuer jo të lirë (proprietary software) në uebfaqet e tyre, si për shëmbull "Adobe Reader", "Microsoft Word", Content Management System me kodburim të mbyllur (jo free open source) ose shërbime cloud nga kompani si "Google" që nuk respektojnë privatësinë e qytetarëve. Cili është mendimi juaj për praktika të tilla, dhe a keni një plan specifik për këtë çështje?  
** Respektimi i privatesise se perdoruesve ne komunikimet elektronike eshte nje detyrim ligjor I cdo ofruesi sherbimesh imirerregulluar ne legjislacionin shqiptar. Po ashtu ka institucione te ngritura per mbikqyrjen e respektimit te ketyre detyrimeve ligjore ku cdo qytetar, biznes ka te drejte te ankohet dhe te kerkoje respektimin e tyre.
** Respektimi i privatesise se perdoruesve ne komunikimet elektronike eshte nje detyrim ligjor I cdo ofruesi sherbimesh imirerregulluar ne legjislacionin shqiptar. Po ashtu ka institucione te ngritura per mbikqyrjen e respektimit te ketyre detyrimeve ligjore ku cdo qytetar, biznes ka te drejte te ankohet dhe te kerkoje respektimin e tyre.
Ne jemi te ndergjegjshem qe zhvillimet e vrullshme teknologjike, perdorimi masiv i teknologjise jane shoqeruar kudo me sfida te reja ne vecanti ne aspektin e sigurise dhe privatesise ne komunikime. Ne ju informojme se fundmi eshte miratuar nje ligj i ri per sigurine kompjuterike dhe infrastukturat kritike te informacionit. Ne kemi filluar punen per zbatimin e ketij ligji me strukturat pergjegjese. Ne programin e qeverise eshte fuqizimi i kapaciteteve per zbatimin e duhur te masave te sigurise dhe po ashtu e rendesishme eshte parashikimi i masave per rritjen e ndergjegjsimit dhe aftesive TIK per kedo.  
** Ne jemi te ndergjegjshem qe zhvillimet e vrullshme teknologjike, perdorimi masiv i teknologjise jane shoqeruar kudo me sfida te reja ne vecanti ne aspektin e sigurise dhe privatesise ne komunikime. Ne ju informojme se fundmi eshte miratuar nje ligj i ri per sigurine kompjuterike dhe infrastukturat kritike te informacionit. Ne kemi filluar punen per zbatimin e ketij ligji me strukturat pergjegjese. Ne programin e qeverise eshte fuqizimi i kapaciteteve per zbatimin e duhur te masave te sigurise dhe po ashtu e rendesishme eshte parashikimi i masave per rritjen e ndergjegjsimit dhe aftesive TIK per kedo.  


'''6. Opinion rreth përgjimeve masive elektronike'''
'''6. Opinion rreth përgjimeve masive elektronike'''
Line 152: Line 152:
** Sikurse shpjeguam më lart, zhvillimet e vrullshme teknologjike, përdorimi masiv i teknologjisë janë shoqëruar me sfida të reja nëvecanti në aspektin e sigurisë dhe privatësisë në komunikime. Aktualisht në kemi një rregullim specifik ligjor për cështjet e konfidencialitetit në komunikimet elektronike dhe ndalimin e përgjimeve të paligjishme.
** Sikurse shpjeguam më lart, zhvillimet e vrullshme teknologjike, përdorimi masiv i teknologjisë janë shoqëruar me sfida të reja nëvecanti në aspektin e sigurisë dhe privatësisë në komunikime. Aktualisht në kemi një rregullim specifik ligjor për cështjet e konfidencialitetit në komunikimet elektronike dhe ndalimin e përgjimeve të paligjishme.
Legjislacioni ynë ka të reflektuar praktikën e BE-së për privatësinë në komunikimet elektronike. Për shkak tëzhvillimeve teknologjike dhe në vecanti në cloud computing, Bashkimi Europian ka miratuar një rregullore të re për Mbrojtjen e të Dhënave personale që i fillon efektet nga 2018. Gjithashtu është duke rishikuar rregullat për privatësinë nëkomunikimet elektronike me qëllim harmonizmin me rregulloren e re për Mbrojtjen e të Dhënave personale. Nëprogramin tonë ne do ndërmarrim përmirësimet e duhura ligjore për të rritur Mbrojtjen dhe sigurinë në fushën e TIK bazuar nëpraktikën e BE-së.  
Legjislacioni ynë ka të reflektuar praktikën e BE-së për privatësinë në komunikimet elektronike. Për shkak tëzhvillimeve teknologjike dhe në vecanti në cloud computing, Bashkimi Europian ka miratuar një rregullore të re për Mbrojtjen e të Dhënave personale që i fillon efektet nga 2018. Gjithashtu është duke rishikuar rregullat për privatësinë nëkomunikimet elektronike me qëllim harmonizmin me rregulloren e re për Mbrojtjen e të Dhënave personale. Nëprogramin tonë ne do ndërmarrim përmirësimet e duhura ligjore për të rritur Mbrojtjen dhe sigurinë në fushën e TIK bazuar nëpraktikën e BE-së.  
Ndajmë të njëjtin opinion se ndërgjegjësimi në këtë fushë ështëshumë i rëndësishëm, ndaj përmirësimi i kurrikulave dhe pasurimi i tyre me elemente të reja edukuese do ketë vëmendjen e vazhdueshme nga ana jonë.
** Ndajmë të njëjtin opinion se ndërgjegjësimi në këtë fushë ështëshumë i rëndësishëm, ndaj përmirësimi i kurrikulave dhe pasurimi i tyre me elemente të reja edukuese do ketë vëmendjen e vazhdueshme nga ana jonë.


'''7. Liria e Panoramës'''
'''7. Liria e Panoramës'''
Line 158: Line 158:
* Planifikoni që të ndryshoni ligjin e të drejtës së autorit që të kemi Freedom of Panorama dhe në Shqipëri?  
* Planifikoni që të ndryshoni ligjin e të drejtës së autorit që të kemi Freedom of Panorama dhe në Shqipëri?  
** Ligji i ri për të Drejten e autorit, no. 35/2016, ka transpozuar midis të tjerash dhe direktivën 2001/29/EC “mbi harmonizimin e disa aspekteve të se drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura mbi shoqërinë e informacionit” duke garantuar sigurine ligjore për mbrojtjen e të drejtave të autorit ne Internet.  
** Ligji i ri për të Drejten e autorit, no. 35/2016, ka transpozuar midis të tjerash dhe direktivën 2001/29/EC “mbi harmonizimin e disa aspekteve të se drejtës së autorit dhe të drejtave të lidhura mbi shoqërinë e informacionit” duke garantuar sigurine ligjore për mbrojtjen e të drejtave të autorit ne Internet.  
Liria e panoramës që ngrihet si shqetësim nga ana juaj, referuar eksperiencave botërore, përfshirë dhe ato të vendeve të BE-sërezulton të jetë e ndryshme.  
** Liria e panoramës që ngrihet si shqetësim nga ana juaj, referuar eksperiencave botërore, përfshirë dhe ato të vendeve të BE-sërezulton të jetë e ndryshme. Aktualisht BE është në proces reformimi të rregullave të IPR në Internet. Ne mendojmë se para konkluzionit për nevojen e ndryshimit ligjor (ligjit nr. 35/2016) duhet bërë një analizë e zbatimit të ligjit të ri që ka hyrë në fuqi në shtator 2016, dhe mëpas të vlerësohet ku duhen bërë përmirësimet.  
Aktualisht BE është në proces reformimi të rregullave të IPR në Internet. Ne mendojmë se para konkluzionit për nevojen e ndryshimit ligjor (ligjit nr. 35/2016) duhet bërë një analizë e zbatimit të ligjit të ri që ka hyrë në fuqi në shtator 2016, dhe mëpas të vlerësohet ku duhen bërë përmirësimet.  


'''8. Të dhënat e hapura (Open Data)'''
'''8. Të dhënat e hapura (Open Data)'''
Line 168: Line 167:
* Shumë qeveri që janë karakterizuar si jodemokratike kanë bllokuar aksesin në informacion të publikuar në internet. Cila do jetë qasja e subjektit tuaj për këtë cështje?  
* Shumë qeveri që janë karakterizuar si jodemokratike kanë bllokuar aksesin në informacion të publikuar në internet. Cila do jetë qasja e subjektit tuaj për këtë cështje?  
* Planifikon partia juaj që të censurojë ose të sulmojëplatforma dhe teknologji si shfletuesi TOR apo website që ofrojnë anonimitet sic janë website-et e tipit .onion?
* Planifikon partia juaj që të censurojë ose të sulmojëplatforma dhe teknologji si shfletuesi TOR apo website që ofrojnë anonimitet sic janë website-et e tipit .onion?
** Kuadri ligjor e rregullator në Shqipëri  garanton lirinë e shprehjes dhe të informimit përmes aksesit në Internet. Rastet e kufizimit të aksesit në shërbimet e komunikimeve elektronike, që përfshijnë sigurimin e aksesit në Internet janë ato tëpërcaktuara në legjislacionin në fuqi. Sjellim në vëmendje se parashikimet e legjislacionit shqiptar për komunikimet elektronike, dhe shërbimet e shoqërisë së informacionit janëplotësisht në përputhje me praktikën e Bashkimit Europian (direktiva 2002/58/EC, direktiva 2000/31/EC etj).  
** Kuadri ligjor e rregullator në Shqipëri  garanton lirinë e shprehjes dhe të informimit përmes aksesit në Internet. Rastet e kufizimit të aksesit në shërbimet e komunikimeve elektronike, që përfshijnë sigurimin e aksesit në Internet janë ato tëpërcaktuara në legjislacionin në fuqi. Sjellim në vëmendje se parashikimet e legjislacionit shqiptar për komunikimet elektronike, dhe shërbimet e shoqërisë së informacionit janëplotësisht në përputhje me praktikën e Bashkimit Europian (direktiva 2002/58/EC, direktiva 2000/31/EC etj). Në programin e punës tone për vitin 2018, në kuadër tëproceseve të integrimit është parashikuar dhe transpozimi irregullores së re të BE-së për internetin e hapur, (Rregullorja no.2015/2120/EC).
Në programin e punës tone për vitin 2018, në kuadër tëproceseve të integrimit është parashikuar dhe transpozimi irregullores së re të BE-së për internetin e hapur, (Rregullorja no.2015/2120/EC).


=== Lista e Barabartë (LIBRA) ===
=== Lista e Barabartë (LIBRA) ===
800

edits

Navigation menu