CrowdSec Workshop

From Open Labs Hackerspace
Jump to navigation Jump to search

Përshkrimi

Punëtoria i dedikohet bazave të CrowdSec, që është një IDS/IPS me kod burim të hapur dhe bashkëpunuese. Do flitet se përse filloi, cilat ishin sfidat që tentonte të zgjidhte dhe se si funksionon. Çdo pjesëmarrës do ketë dy servera VPS për instalimin e agjentit CrowdSec dhe NGINX bouncer i cili do të konfigurohet të mbrojë një uebsite duke përdorur Google reCAPTCHA. Gjithashtu do shikojmë vëzhgueshmërinë e sistemit duke përdorur Metabase që është një nga konsolat e bazuara në ueb për CrowdSec. Sugjerohet që pjesëmarrësit të kenë me vetë laptopë personal me ssh dhe që të dinë disa njohuri bazike të Linux (ose të vijnë në grup me dy njerëz për këtë). Gjithsesi mund të përdorni dhe laptopë nga Open Labs por do të duhet të konfiguroni ssh.


Description in English

The workshop will be about the basics of CrowdSec which is a FOSS IDS/IPS; why the project was started, which are the challenges and how it works. Every attendee will be getting two VPS servers where we will install the CrowdSec agent and the NGINX bouncer which will be configured to protect a website using Google reCAPTCHA. We will also look at observability using Metabase and the free-to-use CrowdSec web based console. Attendees must have a computer, configured ssh and know their way around Linux, basic stuff as file editing (or form a two person team with someone who does). If you don't have a computer , you can use one of the Open Labs but you would need to configure ssh.

Detaje

  • Kur: 19.05.2022 @ 18:30
  • Ku: Open Labs Hackerspace
  • Gjuha: Anglisht

Raport i eventit

TBA